Sớ Đầu Đuôi Miền Trung – So Dau Duoi MT

Thứ 6

27/05/2022

 • Ninh Thuận

  5436

 • Gia Lai

  8498

Thứ 5

26/05/2022

 • Quảng Trị

  7747

 • Quảng Bình

  6167

 • Bình Định

  1407

Thứ 4

25/05/2022

 • Khánh Hòa

  1666

 • Đà Nẵng

  7120

Thứ 3

24/05/2022

 • Quảng Nam

  5233

 • Đắk Lắk

  4602

Thứ 2

23/05/2022

 • Huế

  6984

 • Phú Yên

  4931

Chủ Nhật

22/05/2022

 • Huế

  9545

 • Kon Tum

  4176

 • Khánh Hòa

  6018

Thứ 7

21/05/2022

 • Quảng Ngãi

  5711

 • Đắk Nông

  7947

 • Đà Nẵng

  6326

Thứ 6

20/05/2022

 • Gia Lai

  5553

 • Ninh Thuận

  8959

Thứ 5

19/05/2022

 • Quảng Trị

  6798

 • Quảng Bình

  4928

 • Bình Định

  2302

Thứ 4

18/05/2022

 • Khánh Hòa

  2137

 • Đà Nẵng

  8822

Thứ 3

17/05/2022

 • Quảng Nam

  3076

 • Đắk Lắk

  6083

Thứ 2

16/05/2022

 • Huế

  9916

 • Phú Yên

  8727

Chủ Nhật

15/05/2022

 • Huế

  9968

 • Khánh Hòa

  0327

 • Kon Tum

  7113

Thứ 7

14/05/2022

 • Quảng Ngãi

  6846

 • Đắk Nông

  7120

 • Đà Nẵng

  5693

Thứ 6

13/05/2022

 • Gia Lai

  5417

 • Ninh Thuận

  4150

Thứ 5

12/05/2022

 • Quảng Trị

  2873

 • Quảng Bình

  9280

 • Bình Định

  6023

Thứ 4

11/05/2022

 • Khánh Hòa

  7522

 • Đà Nẵng

  9346

Thứ 3

10/05/2022

 • Quảng Nam

  8055

 • Đắk Lắk

  3650

Thứ 2

09/05/2022

 • Huế

  8972

 • Phú Yên

  5289

Chủ Nhật

08/05/2022

 • Huế

  0050

 • Kon Tum

  7273

 • Khánh Hòa

  6402

Thứ 7

07/05/2022

 • Quảng Ngãi

  5225

 • Đà Nẵng

  0869

 • Đắk Nông

  6127

Thứ 6

06/05/2022

 • Ninh Thuận

  3375

 • Gia Lai

  6137

Thứ 5

05/05/2022

 • Quảng Trị

  7738

 • Bình Định

  0687

 • Quảng Bình

  2509

Thứ 4

04/05/2022

 • Khánh Hòa

  4403

 • Đà Nẵng

  4908

Thứ 3

03/05/2022

 • Quảng Nam

  8738

 • Đắk Lắk

  3428

Thứ 2

02/05/2022

 • Huế

  8263

 • Phú Yên

  9642

Chủ Nhật

01/05/2022

 • Huế

  5714

 • Khánh Hòa

  8360

 • Kon Tum

  1144

Thứ 7

30/04/2022

 • Quảng Ngãi

  7353

 • Đà Nẵng

  0459

 • Đắk Nông

  6488

Thứ 6

29/04/2022

 • Ninh Thuận

  8129

 • Gia Lai

  2611

Thứ 5

28/04/2022

 • Quảng Trị

  7024

 • Quảng Bình

  3361

 • Bình Định

  3917

Thứ 4

27/04/2022

 • Khánh Hòa

  1346

 • Đà Nẵng

  9744

Thứ 3

26/04/2022

 • Quảng Nam

  2449

 • Đắk Lắk

  6317

Thứ 2

25/04/2022

 • Phú Yên

  9934

 • Huế

  3427

Chủ Nhật

24/04/2022

 • Huế

  9815

 • Khánh Hòa

  0389

 • Kon Tum

  9309

Thứ 7

23/04/2022

 • Quảng Ngãi

  4660

 • Đắk Nông

  8368

 • Đà Nẵng

  6788

Thứ 6

22/04/2022

 • Ninh Thuận

  9199

 • Gia Lai

  4960

Thứ 5

21/04/2022

 • Quảng Trị

  0659

 • Quảng Bình

  3099

 • Bình Định

  7032

Thứ 4

20/04/2022

 • Khánh Hòa

  5714

 • Đà Nẵng

  7439

Thứ 3

19/04/2022

 • Quảng Nam

  7458

 • Đắk Lắk

  9550

Thứ 2

18/04/2022

 • Huế

  1774

 • Phú Yên

  0591

Chủ Nhật

17/04/2022

 • Huế

  5009

 • Kon Tum

  2568

 • Khánh Hòa

  4824

Thứ 7

16/04/2022

 • Đắk Nông

  7125

 • Quảng Ngãi

  2043

 • Đà Nẵng

  3353

Thứ 6

15/04/2022

 • Gia Lai

  0864

 • Ninh Thuận

  1370

Thứ 5

14/04/2022

 • Quảng Trị

  7230

 • Quảng Bình

  8713

 • Bình Định

  1084

Thứ 4

13/04/2022

 • Khánh Hòa

  0934

 • Đà Nẵng

  5764

Thứ 3

12/04/2022

 • Quảng Nam

  2315

 • Đắk Lắk

  1671

Thứ 2

11/04/2022

 • Huế

  2590

 • Phú Yên

  5547

Chủ Nhật

10/04/2022

 • Huế

  4499

 • Khánh Hòa

  1407

 • Kon Tum

  9096

Thứ 7

09/04/2022

 • Đà Nẵng

  4969

 • Đắk Nông

  5368

 • Quảng Ngãi

  3890

Thứ 6

08/04/2022

 • Ninh Thuận

  8915

 • Gia Lai

  8483

Thứ 5

07/04/2022

 • Quảng Bình

  1581

 • Quảng Trị

  1480

 • Bình Định

  9244

Thứ 4

06/04/2022

 • Khánh Hòa

  5652

 • Đà Nẵng

  3617

Thứ 3

05/04/2022

 • Quảng Nam

  1917

 • Đắk Lắk

  9856

Thứ 2

04/04/2022

 • Phú Yên

  1732

 • Huế

  6074

Chủ Nhật

03/04/2022

 • Huế

  9697

 • Kon Tum

  4573

 • Khánh Hòa

  5760

Thứ 7

02/04/2022

 • Quảng Ngãi

  9244

 • Đà Nẵng

  5990

 • Đắk Nông

  7714

Thứ 6

01/04/2022

 • Gia Lai

  0412

 • Ninh Thuận

  6925

Thứ 5

31/03/2022

 • Quảng Trị

  5990

 • Quảng Bình

  5272

 • Bình Định

  9605

Thứ 4

30/03/2022

 • Khánh Hòa

  1904

 • Đà Nẵng

  4532

Thứ 3

29/03/2022

 • Quảng Nam

  7103

 • Đắk Lắk

  1092

Thứ 2

28/03/2022

 • Huế

  6836

 • Phú Yên

  0511

Chủ Nhật

27/03/2022

 • Huế

  3826

 • Kon Tum

  9806

 • Khánh Hòa

  4727

Thứ 7

26/03/2022

 • Đà Nẵng

  0969

 • Quảng Ngãi

  8695

 • Đắk Nông

  3931

Thứ 6

25/03/2022

 • Gia Lai

  3584

 • Ninh Thuận

  4401

Thứ 5

24/03/2022

 • Quảng Trị

  8169

 • Quảng Bình

  8325

 • Bình Định

  5560

Thứ 4

23/03/2022

 • Khánh Hòa

  5012

 • Đà Nẵng

  9926

Thứ 3

22/03/2022

 • Quảng Nam

  9130

 • Đắk Lắk

  7441

Thứ 2

21/03/2022

 • Huế

  8469

 • Phú Yên

  8167

Chủ Nhật

20/03/2022

 • Huế

  1436

 • Kon Tum

  1704

 • Khánh Hòa

  7543

Thứ 7

19/03/2022

 • Đắk Nông

  0621

 • Quảng Ngãi

  4971

 • Đà Nẵng

  6982

Thứ 6

18/03/2022

 • Gia Lai

  8350

 • Ninh Thuận

  6260

Thứ 5

17/03/2022

 • Quảng Trị

  0420

 • Bình Định

  5486

 • Quảng Bình

  0903

Thứ 4

16/03/2022

 • Khánh Hòa

  1886

 • Đà Nẵng

  3135

Thứ 3

15/03/2022

 • Quảng Nam

  9755

 • Đắk Lắk

  8781

Thứ 2

14/03/2022

 • Phú Yên

  2697

 • Huế

  5445

Chủ Nhật

13/03/2022

 • Huế

  9560

 • Khánh Hòa

  7878

 • Kon Tum

  2343

Thứ 7

12/03/2022

 • Đắk Nông

  9898

 • Quảng Ngãi

  4024

 • Đà Nẵng

  7475

Thứ 6

11/03/2022

 • Gia Lai

  3125

 • Ninh Thuận

  7180

Thứ 5

10/03/2022

 • Quảng Trị

  4497

 • Quảng Bình

  8826

 • Bình Định

  3400

Thứ 4

09/03/2022

 • Khánh Hòa

  6320

 • Đà Nẵng

  0848

Thứ 3

08/03/2022

 • Quảng Nam

  8284

 • Đắk Lắk

  8417

Thứ 2

07/03/2022

 • Phú Yên

  0007

 • Huế

  7123

Chủ Nhật

06/03/2022

 • Huế

  2444

 • Kon Tum

  5211

 • Khánh Hòa

  6160

Thứ 7

05/03/2022

 • Đắk Nông

  4985

 • Đà Nẵng

  1440

 • Quảng Ngãi

  9478

Thứ 6

04/03/2022

 • Gia Lai

  1796

 • Ninh Thuận

  9021

Thứ 5

03/03/2022

 • Quảng Trị

  6778

 • Bình Định

  2150

 • Quảng Bình

  7805

Thứ 4

02/03/2022

 • Khánh Hòa

  2805

 • Đà Nẵng

  3528

Thứ 3

01/03/2022

 • Quảng Nam

  1577

 • Đắk Lắk

  5522

Thứ 2

28/02/2022

 • Huế

  3140

 • Phú Yên

  4920

Chủ Nhật

27/02/2022

 • Huế

  7698

 • Kon Tum

  8866

 • Khánh Hòa

  3417

Thứ 7

26/02/2022

 • Quảng Ngãi

  7551

 • Đà Nẵng

  5828

 • Đắk Nông

  6759

Thứ 6

25/02/2022

 • Gia Lai

  8245

 • Ninh Thuận

  6615

Thứ 5

24/02/2022

 • Quảng Trị

  2418

 • Quảng Bình

  2290

 • Bình Định

  6727

Thứ 4

23/02/2022

 • Đà Nẵng

  7344

 • Khánh Hòa

  7786

Thứ 3

22/02/2022

 • Quảng Nam

  5284

 • Đắk Lắk

  0323

Thứ 2

21/02/2022

 • Huế

  6092

 • Phú Yên

  2026

Chủ Nhật

20/02/2022

 • Huế

  2831

 • Kon Tum

  7157

 • Khánh Hòa

  5263

Thứ 7

19/02/2022

 • Quảng Ngãi

  8694

 • Đà Nẵng

  9773

 • Đắk Nông

  9957

Thứ 6

18/02/2022

 • Gia Lai

  2877

 • Ninh Thuận

  2257

Thứ 5

17/02/2022

 • Quảng Trị

  5683

 • Quảng Bình

  9181

 • Bình Định

  5497

Sớ đầu đuôi miền Trung

- Sớ đầu đuôi miền Trung là cách thống kê những con lô giải đầu (giải 8) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Trung.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Trung theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2 gồm các tỉnh như: Phú Yên và Thừa Thiên Huế

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 3 gồm các tỉnh như: Quảng Nam và Đắk Lắk

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4 gồm các tỉnh như:Khánh Hòa và Đà Nẵng

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5 gồm các tỉnh như:Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 6 gồm các tỉnh như:Ninh Thuận và Gia Lai

   Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 gồm các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông

   Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật gồm các tỉnh như: Khánh Hòa và Kon Tum

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm